Latvijas universitātes 75. konference

Šā gada 31. janvārī Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Kūdras asociāciju organizēja konferenci par Latvijas dabas resursiem – kūdru un sapropeli – “Kūdra un sapropelis – ražošanas, zinātnes un vides sinerģija resursu efektīvas izmantošanas kontekstā”.

Konferencē ikviens interesents varēja gūt plašu priekšstatu par mūsu valsts nacionālo bagātību kūdru un sapropeli. Ar savām zināšanām un pieredzi dalījās gan kūdras ieguves nozares pārstāvji, gan zinātnieki, gan pētnieki.

Konference tika organizēta Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konferences ietvaros, vadītāji – koordinatori prof. Māris Kļaviņš un asoc prof. Laimdota Kalniņa.

Konferencē varēja uzzināt par kūdras nozari un tās izaicinājumiem, kūdras atradņu datu analīzi, par ieteikumiem stratēģijas dokumentu sagatavošanā, degradēto kūdrāju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, SEG emisijām mitrājos, aizsargājamo purvu inventarizācijas rezultātiem, rekultivācijas pasākumiem, kūdras īpašībām un izmaiņām dabas un cilvēku ietekmē, purvu izpēti un daudziem citiem jautājumiem.

Konferences plenārsēdē piedalījās Meža un Ūdens resursu zinātniskās laboratorijas pētniece Inga Grīnfelde ar prezentāciju “Frēzkūdras ieguves ietekme uz augstā purva hidroloģisko režīmu” (Autori:Inga Grīnfelde, Jovita Pilecka, Olga Frolova, Kristīne Valujeva). Video no konferences var skatīties šeit .

Meža un Ūdens resursu zinātniskās laboratorijas pārstāves Inga Grīnfelde, Olga Frolova, Jovita Pilecka un Kristīne Valujeva konferencē piedalījās ar stenda ziņojumiem:

  • Spektrofotometra Picarro G2508 izmantošanas iespējas siltumnīcefekta gāzu emisiju noteikšanai dažādās augsnēs (Autori: Kristīne Valujeva, Inga Grīnfelde, Olga Frolova, Jovita Pilecka, Laima Bērziņa);
  • Purva robežu noteikšana (Autori: Jovita Pilecka, Inga Grīnfelde, Maija Bērziņa, Olga Frolova);
  • Hidroakustiskā doplera RiverRayizmantošana upju hidromorfoloģiskajos pētījumos (Autori: Olga Frolova, Inga Grīnfelde, Jovita Pilecka);
  • Urbānās hidroloģiskās atbildes vienības integrācija konceptuālajā hidroloģiskajā modelī METQ (Autori: Inga Grīnfelde, Vadims Uļčugačevs);
  • Karjera tipa kūdras ieguves ietekme uz augstā purva hidroloģisko režīmu (Autori: Inga Grīnfelde, Oskars Purmalis, Jovita Pilecka, Kristīne Valujeva).

“Karjeras nedēļa 2016”

Oktobra otrajā nedēļā norisinājās Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētais projekts “Karjeras nedēļa 2016”.

Karjeras nedēļas ietvaros Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centram sadarbojoties ar Vides un būvzinātņu fakultātes mācībspēkiem un Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas pētnieka asistentēm 13. oktobrī Vides un būvzinātņu fakultātē viesojās Jelgavas Valsts ģimnāzijas 10. klases skolnieki, lai uzzinātu, kas tad īsti ir “Inženiera noslēpums”.

Stundas laikā tika laboratorijās nojaukts zemes aizsprosts, apskatīts, kā notiek ūdens infiltrācija augsnē, kā arī apskatīts Daugavas modelis un uzrīkotas laiviņu sacensības, kur tika apbalvots olimpiskais sešinieks. Par balvām liels paldies LLU mūžizglītības centram.

Rakstu sagatavoja: Jovita Pilecka

Latvijas melioratoru biedrības seminārs.

Š.g. 6. oktobrī norisinājās Latvijas melioratoru biedrības organizētais seminārs hidromelioratīvās būvniecības speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai. Seminārs norisinājās Smiltenes tehnikuma telpās.

Šo semināru apmeklēja Vides un ūdenssaimniecības mācībspēki un Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas kolektīvs.

Seminārs iesākās ar lekciju, ko lasīja A.Grundulis, S.Mauriņa, Ē.Krēsliņš no Lauku atbalsta dienesta par Būvniecības kvalitātes prasībām ES fonda finansētās meliorācijas būvēs un videi draudzīgu meliorācijas elementu ierīkošanu meliorācijas sistēmās.M.Cīrulis no SIA ”ViaCon Latvija” pastāstīja par ģeosintētisko materiālu pielietošanu meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecībā. J.Kalniņš no VSIA “Melioprojekts” semināra dalībniekus iepazīstināja ar aktualitātēm būvspeciālistu sertificēšanā un reģistrēšanā Būvniecības informācijas sistēmā. Semināra pirmās daļas beigās Z. Vīķele dalībniekiem pastāstīja par mācību un profesionālās pilnveides iespējām Smiltenes tehnikumā. A. Vīķelis semināra dalībniekiem izrādīja Smiltenes tehnikuma mācību bāzi-būvniecības tehniku un instrumentus.

Dienas otrajā daļā bija praktiskās nodarbības un demonstrējumi meliorācijas sistēmu būvdarbu veikšanā, ko vadīja J.Biezais no SIA “Valkas meliorācija”.

Rakstu sagatavoja Jovita Pilecka.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola smeļas zināšanas Vides un būvzinātņu fakultātē.

Kopš 2016.gada 1.septembra uzsākta Vides un Būvzinātņu fakultātes un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas sadarbība.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 10i un 11i klases skolnieki reizi divās nedēļās apmeklē Vides un Būvzinātņu fakultāti un veic laboratorijas darbus, kas saistīti ar dažādām vides un materiālzinātņu jomām.

Pirmajā lielajā laboratorijas darbā bija jāveic gāzu mērījumi telpā un jānosaka gāzu emisijas stundā. Ienākot telpā no gāzu spektrometra Picarro G2508 nolasīja datus, tad pēc piecu minūšu uzturēšanās telpā atkal tika nolasīti dati un tālāk veikti aprēķini. Tika aprēķinātas gāzu (CO2; CH4; N2O; NH3; H2O) emisijas.

 

Grāmata “Fitoremediācijas izmantošanas iespējas Latvijā.”

Ir palikuši pēdējie 100 eksemplāri grāmatai “Fitoremediācijas izmantošanas iespējas Latvijā” grāmatas autores: K.Valujeva, I.Grīnfelde, I.Straupe.

Grāmatu var iegādāties Meža un ūdens resursu zinātniskajā laboratorijā (Akadēmijas iela 19-401, Jelgava) vai rakstot uz e-pastu murzl@llu.lv. Cena 25 EUR.

Kā arī grāmatu varam nosūtīt pa pastu (grāmatas cena 25 EUR + pasta izdevumi).

“Fitoremediācija ir daudzsološa metode, kas paver jaunas iespējas vides sanācijas jomā. Rūpīgi veikta priekšizpēte, pareiza augu izvēle un starpnozaru speciālistu sadarbība ir fitoremediācijas efektivitātes nodrošināšanas galvenie atslēgas vārdi. Fitoremediācijas grāmata ir unikāls materiāls latviešu valodā, kurā ir veikts ne tikai metodes skaidrojums, bet arī apkopoti Latvijas florai raksturīgie augi, kurus var izmantot sanācijai. Par tīru un nepiesārņotu vidi! ” /Kristīne Valujeva/

DSC_0111Foto: Artis Lapa