Projekti

 • “Demonstration of climate change mitigation potential af nutrients rich organic soils in Baltic States and Finland (LIFE OrgBalt) (Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā) Nr. LIFE18 CCM/LV/001158” (Nr.3.2.-10/2019/LLU/230).
 • “Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošanas lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā” (R094) (tēma INT10).
 • “Kūtsmēslu apsaimniekošanas sistēmu ietekmes uz vidi novērtējums integrētas slāpekļa apsaimniekošanas kontekstā” (Nr. 3.2-10/2019/LLU/293) (tēma L286).
 • “Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radītās siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana”. 02.09.2020-30.11.2020.
 • “Meliorācijas ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanā” tēma S373. 01.03.2020-30.11.2020.
 • Augsnes ķīmiskā sastāva ietekme uz SEG emisijām no lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 01.07.2019. – 30.06.2022. LLU iekšējais projekts. Studentu piesaiste zinātnei (P9).
 • Par Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošanu un ieteikumu izstrādi upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai. (Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. projektā Nr. LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE). (Nr. JNP/5-34.2.3/18/243).
 • ZM ELFLA projekti LF / tēma LAD4 – “Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izstrāde ziemas kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanai”. 2019.-2021.
 • Lauksaimniecības sektora siltumnīcefekta gāzu un amonjaka emisiju aprēķina metodiku aktualizācija samazināšanas pasākumu kvantitatīvai novērtēšanai (S341). 01.03.2019. – 29.11.2019.
 • Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana. Līguma tēma (KL19) 01.08.2019. – 30.11.2019.
 • “Par Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošanu un ieteikumu izstrādi upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai” (Nr. JNP/5-34.2.3/18/243). Līguma tēma (K71) 1.04.2019.-30.09.2019.
 • Inovatīva degradēto teritoriju reģenerācija pārrobežu reģionu ilgtspējīgai attīstībai (Innovative brownfield regeneration for sustainable development of cross-border reģions (BrownReg)) 01.03.2018. – 31.08.2019.
 • Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas zistrāde ziemas kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanai. Līguma tēma LAD4, 01.03.2019.-31.07.2019.
 • Interreg projektā “Šķidro kūtsmēslu paskābināšana Baltijas jūras reģionā”. 13.06.2018 06.2018.
 • Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijā klimata politikas kontekstā. Līguma tēma L239. (2018.g. 5.janv. – 31.maij.)
 • Lauksaimniecības sektora siltumnīcefekta gāzu un amonjaka emisiju aprēķina metodiku aktualizācija samazināšanas pasākumu kvantitatīvai novērtēšanai. Līguma tēma S334. 01.06.2018. – 30.11.2018.
 • Latvijas lauksaimniecības siltumnīcefekta gāzu emisiju robežsamazinājuma izmaksu līkņu (MACC) sasaiste ar oglekļa piesaisti un tā uzkrāšanu aramzemēs, ilggadīgajos zālājos un mitrājos. Līguma tēma S330. 01.06.2018.‑– 30.11.2018.
 • Meliorācijas ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanai. Līguma tēma S321. 01.04.2018.‑– 30.11.2018.
 • Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana. Līguma tēma KL17. 01.06.2018.‑– 31.10.2018.
 • Augsnes funkciju kvantitatīvais novērtējums kontinentālajā klimata zonā, izmantojot zemes funkcionālo apsaimniekošanas ietvaru. LLU programma “Zinātniskās kapacitātes stiprināšana LLU”. Līguma tēma Z26. 0107.2018. – 01.07.2020.
 • Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas izpilde. Līguma tēma K68. 1.11.2018.-30.11.2018.
 • Zinātniski pētnieciskās darbības pasākumi ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002. Skolēnu ZPD vērtēšana. Līguma tēma 1.03.2018.-31.03.2018.
 • Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. projekta Nr. LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE)” “Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošana un ieteikumu izstrāde upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai” darba uzdevums, 12.11.2018.-31.03.2020.
 • Strengthening BSR Universities Network on Landscape Sustainability and Waste Management (LASUWAMA) (Baltijas Jūras Reģiona universitāšu tīkla stiprināšana ainavu ilgtspējības un atkritumu apsaimniekošanas jomā), Swedish Institute, Linnaeus University; Estonian University of Life Science; Kaunas University of Technology; County Administrative Board of Kronoberg, Sweden; Orrefors Park, 01.07.2018.-31.12.2019.
 • Knowledge in Inter Baltic Partnership Exchange for Future Regional Circular Economy Cooperation (PECEC) (Zināšanas Inter-Baltic partnerības apmaiņā par turpmāko reģionālo aprites ekonomikas sadarbību), Swedish Institute, Linnaeus University; Estonian University of Life Science; Kaunas University of Technology; County Administrative Board of Kronoberg, Sweden; Orrefors Park, 01.07.2017.-31.12.2018.
 • „Tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinu veikšana lauksaimniecības sektorā par 2015. gadu un pārrēķinu sagatavošana par 1990.-2014. gadu un SEG prognožu sagatavošana saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 2006. gada vadlīnijām Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām, Kioto protokola un 2013. gada 21. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.525/2013 par mehānismu SEG emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām un par Lēmuma Nr. 280/2004/EK saistību izpildei” Līguma tēma K56. (2017.g.2.janv.- 31.aug.)
 • Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijā klimata politikas kontekstā. Līguma tēma L239. (2017.g. janv. – 15.dec.)
 • “Hidroloģisko objektu sateces baseinu ģeotelpisko pētījumu ekspertīzes veikšana un inženierizpēte būvprojekta „Meliorācijas sistēmas pārbūve Saulkrastu un Vecpiebalgas novados”” (2017.g. 23.febr. – 3.mart.)
 • Meliorācijas ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanā. Līguma tēma S317. (2017.g. 1.jūn. – 30. nov.) (EUR 25000)
 • 2017. gada siltumnīcefekta gāzu inventarizācija, 2017.gada SEG prognožu ziņojums un sākotnējās 2018.gada SEG inventarizācijas lauksaimniecības sektorā un 2017.gada SEG prognožu ziņojuma izveide Līguma tēma K58. (2017.g.1.sept.-31.dec.)
 • 2017.gads “Pilsētvides kvalitātes izvērtēšana un gaisa piesārņojuma zonējuma izstrādāšana Jelgavas pilsētas administratīvajai teritorijai.” identifikācijas nr. JPD2016/65/MI.
 • Vietējās izcelsmes slaucamo govju un cūku saimnieciski nozīmīgo pazīmju ģenētiskā izpēte kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanai un dabīgas izcelsmes barības sastāvdaļu izstrāde un pārbaude (LOPKOPĪBA). Līguma tēma 2014/VPP2014-2017. (g.1.sept.-31.dec.)
 • EEA grants projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” pētījums „Lauksaimniecības sektora SEG emisiju aprēķina metodoloģijas un datu analīzes ar modelēšanas rīku izstrāde, integrējot klimata pārmaiņas” (2015.g. 1.feb. – 2016.g. 29.feb.)
 • Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projekts „Elektronisko materiālu kapacitātes paaugstināšana par klimata pārmaiņām lauku teritorijās” (2015.g. 1.apr. – 2016.g. 29.janv.)
 • Meliorācijas ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanā (2016.g. 4.janv. – 2016.g. 30.nov.)
 • Meliorācijas ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanā (2. pētījuma posms) (2016.g. 2.maijs – 2016.g. 30.nov.)
 • VARAM deleģētā uzdevuma līgums Nr.2015/14 „Veikt tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinu lauksaimniecības sektorā par 2014. gadu un pārrēķinu sagatavošanu par 1990.-2013. gadu, saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām, Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām, Kioto protokola, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.525/2013, Nr.749/2014 saistību izpildei” ar LLU (LLU numurs K-51) (2016.g. 1.febr. – 2016.g. 29.febr.)
 • Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijā klimata politikas kontekstā. Līguma tēma L239. 2016.g. 20.sept. – 2016.g.1.dec. (2016.g. 20.sept. – 2016.g. 1.dec.)
 • Hidroloģisko objektu sateces baseinu ģeotelpisko pētījumu ekspertīzes veikšana un inženierizpēte būvprojekta “Meliorācijas sistēmas pārbūve Burtnieku novadā” izgatavošanai (2016.g.30.marts – 2016.g.31.maijs).
 • Hidroloģisko objektu sateces baseinu ģeotelpisko pētījumu ekspertīzes veikšana un inženierizpēte būvprojekta “Meliorācijas sistēmas pārbūve SIA “Hof-Ranzen” nekustamajos īpašumos Burtnieku novadā, Rencēnu un Burtnieku pagastā” izgatavošanai (2016.g.1.marts – 2016.g.30.apr.).
 • Gruntsūdens līmeņa mērījumu datu verifikāciju un interpretāciju objektos: Sudas – Zviedru purvā, Bažu purvā un Ziemeļu purvos (2016.g.11.febr. – 2016.g.5.dec).
 • Gruntsūdens līmeņa mērījumu datu verifikācija un interpretācija objektā: Gubiščes ezers un tam piegulošā teritorija, Daugavpils (2016.g.1.dec. – 2017.g.21.apr.).
 • Gruntsūdens līmeņa mērījumu datu verifikāciju un interpretāciju objektos: Sudas – Zviedru purvā, Bažu purvā un Ziemeļu purvos (2016.g.20.dec. – 17.nov.).
 • LZP Grants Projekts Nr. 09.1597. Vadītājs J. Valters „Ūdenssaimniecības sistēmu ilgtspējīga apsaimniekošana”
 • LIFE+ Projekts “Ķemeru Nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana”
 • Valsts SIA Zemkopības Ministrijas nekustamie īpašumi” Nr. U-151-214 “Hidrometrijas darbu veikšanas metodikas izstrāde” projekta vadītāja Inga Grīnfelde
 • ELFLA Nr.ZM/2014/36_LAP “Rokasgrāmata Lauksaimniekiem SEG aprēķināšanai Lauksaimniecībā un tā samazināšanas pasākumi” projekta vadītāja Inga Grīnfelde
 • Dalība klāsterī “Monitoring and management of flowing rain water in Baltic sea catchment areas (BalticFlows) project, which is co-financed by the European Commission 7th Framework Workprogramme, LLU kā asociētais partneris.