Pakalpojumi

 • Ūdens līmeņa monitorings ar plašu datu nolasīšanas intervālu (0,5 s – 24 h);
 • Iespējams izveidot kompleksus gruntsūdens līmeņu pētījumu monitoringa objektus, kā arī noteikt grunts filtrācijas koeficientus;
 • Hidroloģisko raksturlielumu aprēķins un modelēšana;
 • Ūdensobjekta gultnes un caurplūduma 3D skenēšana;
 • Ūdensobjektu 3D modeļu izgatavošana;
 • Augsnes mitruma monitorings;
 • Ūdens kvalitātes monitorings;
 • N2O emisiju mērījumu veikšana pasūtītāja objektā;
 • CO2 emisiju mērījumu veikšana pasūtītāja objektā;
 • NH4 emisiju mērījumu veikšana pasūtītāja objektā;
 • CH4 emisiju mērījumu veikšana pasūtītāja objektā;
 • Vides sanācijas (izmantojot fitoremediācijas metodi) projektu izstrāde.

Informācija saziņai sadaļā: Kontakti .